Regulamin usług hostingowych

Regulamin usług hostingowych Pikseldizajn Sp. z o.o.


§ 1 Definicje

1.     Pikseldizajn Sp. z o.o. , ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, NIP: 6762452933, REGON: 122507316, KRS: 0000411264
2.     Klient - osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w Kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny mająca wykupioną usługę hostingową w firmie Pikseldizajn Sp. z o.o..
3.     Usługa hostingowa, usługa serwera wirtualnego - usługa polegająca na udostępnieniu klientowi powierzchni dysku na serwerze oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z ich specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej Pikseldizajn Sp. z o.o. www.pikseldizajn.pl
4.     Usługa dodatkowa - usługa udostępniona klientowi na jego życzenie. Koszt, jaki klient ponosi za udostępnienie usług dodatkowych (transfer, dodatkowe konta email itp.) podano w cenniku na stronie internetowej Pikseldizajn Sp. z o.o.: www.pikseldizajn.pl
5.     Transfer - limit ruchu z i do serwera klienta określony w specyfikacji danej usługi.
6.     Regulamin - niniejszy regulamin usług hostingowych Pikseldizajn Sp. z o.o. zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.pikseldizajn.pl
7.     Okres abonamentowy - czas na jaki została wykupiona usługa hostingowa. Klient wnosi opłatę abonamentową dla Pikseldizajn Sp. z o.o. z góry na podstawie faktury. Jeden okres abonamentowy trwa 12 miesięcy (1 rok).
8.     Strona internetowa Pikseldizajn Sp. z o.o. - strona internetowa dostępna pod adresem www.pikseldizajn.pl
9.     SPAM - przesyłanie pocztą elektroniczną (email) informacji, które nie były zamawiane przez adresata.

§ 2 Postanowienia wstępne


1.     Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania z usług hostingowych świadczonych przez Pikseldizajn Sp. z o.o..
2.     Uiszczenie opłaty za okres abonamentowy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że klient zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3.     Łamanie zasad regulaminu przez klientów Pikseldizajn Sp. z o.o. powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz w przepisach prawa.
4.     Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Pikseldizajn Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez Pikseldizajn Sp. z o.o. danych osobowych. Pikseldizajn Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach internetowych Pikseldizajn Sp. z o.o.. W przypadku braku zgody ze strony klienta, jest on zobowiązany powiadomić usługodawcę odrębnym pismem.
5.     Pikseldizajn Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

§ 3 Zamówienie usługi hostingowej


1.     Zamówienie usługi serwera wirtualnego odbywa się  za pośrednictwem poczty e-mail lub w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony.

§ 4 Faktury, rachunki, płatności


1.     Pikseldizajn Sp. z o.o. wystawia klientowi Fakturę VAT. Faktura VAT zostają w ciągu 7 dni wysłane do klienta pocztą tradycyjną.
2.     Jeśli klient korzystający z usług serwera hostingowego nie poinformuje Pikseldizajn Sp. z o.o., że rezygnuje z przedłużenia abonamentu usługi Pikseldizajn Sp. z o.o. wysyła klientowi fakturę. Faktura zostaje wysłana do klienta 30 dni przed końcem abonamentu.
3.     Brak wpłaty w terminie za przedłużenie okresu abonamentowego serwera skutkuje zaprzestanie świadczenia usługi serwera wirtualnego, co skutkuje usunięciem konta oraz wszystkich danych klienta z udostępnionej w czasie trwania usługi powierzchni dysku.
4.     Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym Pikseldizajn Sp. z o.o..
5.     Pikseldizajn Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Pikseldizajn Sp. z o.o. zawinionych przez osoby trzecie: poczta, banki, płatności kartą kredytową itp.
6.     Ceny usług oraz usług dodatkowych wymienione są w cenniku na stronie internetowej Pikseldizajn Sp. z o.o.: www.pikseldizajn.pl. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na konto bankowe Pikseldizajn Sp. z o.o..
7.     Wysokość opłaty ustalona w cenniku gwarantowana jest przez Pikseldizajn Sp. z o.o. w dniu zamówienia usługi. Zmiany cen usług nie dotyczą klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.

8.     Zmiana na życzenie klienta typu usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania okresu abonamentowego:
na tańszą - nie jest możliwa do czasu upłynięcia opłaconego okresu abonamentowego,
na droższą - nie wydłuża opłaconego okresu abonamentowego, klient dopłaca tylko proporcjonalną różnicę do końca trwającego okresu abonamentowego.


§ 5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność


1.     Pikseldizajn Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić klientowi stały i nieprzerwany dostęp do wykupionych usług. Gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,5% dni kalendarzowych w skali roku z zastrzeżeniem §5 p.11. Za brak możliwości dostępu do wykupionego serwera, zawiniony przez Pikseldizajn Sp. z o.o., trwający ponad 24 godziny Pikseldizajn Sp. z o.o. zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 2 tygodnie za każde rozpoczęte 48 godzin przerwy ponad okres 1 dnia. Klient w takiej sytuacji winien złożyć pisemną reklamację.
2.     Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych podczas aktywacji usługi. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych skutkuje zablokowaniem lub usunięciem serwera.
3.     Klient wykorzystuje wszystkie usługi Pikseldizajn Sp. z o.o. do celów zgodnych z prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę usługi (adres internetowy), treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług hostingowych. Pikseldizajn Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych jak też za świadczone przez klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.
4.     Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, nielegalne oprogramowanie), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników Pikseldizajn Sp. z o.o. (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach - systemy bannerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.) prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.
5.     W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej usługi serwera wirtualnego klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego. Jeżeli nastąpi przekroczenie parametrów serwera wirtualnego, a klient nie skorzysta z możliwości zamówienia usługi dodatkowej, usługa serwera wirtualnego świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionej usługi.
6.     Klient ma prawo do rozwiązania umowy na zamówioną usługę serwera wirtualnego w trakcie trwającego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §7 p.2.
7.     W przypadku łamania postanowień regulaminu przez klienta, Pikseldizajn Sp. z o.o. ma prawo zablokować lub usunąć serwer hostingowy ze skutkiem natychmiastowym. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
8.     Odsprzedawanie przez klienta części zamówionej usługi jest traktowane jako łamanie regulaminu.
9.     Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. Pikseldizajn Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
10.  Pikseldizajn Sp. z o.o. wykonuje kopie bezpieczeństwa plików raz dziennie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane klienta umieszczone na wykupionej usłudze hostingowej, jak też za ich uszkodzenie lub utratę. Kopia bezpieczeństwa jest trzymana na serwerze trzy dni wstecz.11.  Pikseldizajn Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu klienta drogą elektroniczną na podany przezeń adres email. Zapowiadane przerwy techniczne nie są wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi. Pikseldizajn Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia dostępu do wykupionej usługi hostingowej w wyniku: awarii łącza operatorów internetowych, wystąpienia siły wyższej - kataklizmów, działania czynników i osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania), na które nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec oraz w pozostałych sytuacjach nie zawinionych przez Pikseldizajn Sp. z o.o., w tym usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne dla Pikseldizajn Sp. z o.o.. Pikseldizajn Sp. z o.o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za straty, utracone korzyści poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera lub awarią serwera.

§ 6 Procedura reklamacyjna


1.     Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez usługodawcę usługi hostingowej oraz usługi dodatkowej rozpatrywane będą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
2.     Reklamacja winna być sporządzona przez klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres Pikseldizajn Sp. z o.o.. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
3.     Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.     Zarówno Pikseldizajn Sp. z o.o. jak i klient w trakcie realizacji usługi hostingowej oraz usług dodatkowych zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.
2.     Klient może rozwiązać umowę świadczenia usług hostingowych i usług dodatkowych za pisemnym trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez klienta może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez Pikseldizajn Sp. z o.o. z postanowień niniejszego regulaminu.
3.     Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie Sąd właściwy dla siedziby Pikseldizajn Sp. z o.o..
4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
5.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2012